Neidio i'r prif gynnwy

Cwyno Amdanom Ni

Rydym yn croesawu eich sylwadau ac awgrymiadau ynghylch pa mor dda yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau ar eich rhan.  Rydym yn gwerthfawrogi eich atborth ac yn ei ddefnyddio i ddatblygu a gwella ein gwaith, a’r ffordd yr ydym yn cyflawni ein rôl.  Rydym yn cydnabod nad ydym yn gwneud popeth yn iawn bob tro.  Os bydd hyn yn digwydd, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni, cyn gynted ag sy’n bosib, fel y gallwn weithredu ar unwaith. 
Gallwn ymdrin â chwynion ynghylch y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau, gan gynnwys cwynion am aelodau o’n staff neu bobl sy’n gweithio ar ein rhan.  Gall hyn gynnwys:
  • rhywbeth y gallwn fod wedi’i wneud, neu y dylem fod wedi’i wneud
  • pa mor dda yr ydym wedi cyflawni ein gweithgareddau
  • sut yr ydym wedi eich trin chi.

Darllenwch win Llyfryn Gwenud Cwyn amdano ni, neu lawrlwythwch y ffurflen gwyno yma.

Dylid codi pryderon ynghylch aelodau CIC yn unol â’r polisi Côd Ymddygiad Aelodau hyn


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: