Neidio i'r prif gynnwy

Ein Llywodraethiant

Mae Bwrdd CICau wedi sefydlu set o safonau cenedlaethol ac egwyddorion ymweld ar gyfer gwaith y CICau yng Nghymru. Lluniwyd y safonau cenedlaethol yma er mwyn creu darlun eglur o sut ddylai gweithgareddau’r CICau edrych a theimlo, yn ymarferol, o safbwynt y claf a’r cyhoedd. Mae’r safonau cenedlaethol yn gosod sylfaen i CICau gynllunio, darparu, monitro ac adrodd ar eu gweithgareddau. Mae gwneud hynny yn y modd hwn yn golygu bod y CICau yn gallu dangos yn well sut maent yn diwallu anghenion a buddiannau eu cymunedau lleol, wrth ymgymryd â’u gweithgareddau.

Crëwyd Safonau’r Gymraeg oherwydd mesur a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011, sef Mesur y Gymraeg (Cymru).   Pwrpas Safonau’r Gymraeg yw ei gwneud yn fwy eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg, ei gwneud yn fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu cael yn Gymraeg a sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd i ddefnyddwyr. Rhaid i bob sefydliad gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gydymffurfio â dyletswyddau iaith.  O 30 Mai 2019 ymlaen, rhaid i’r Bwrdd CICau a CICau yng Nghymru ddilyn y Safonau Iaith sy’n berthnasol iddynt.  Gallwch gael gwybod mwy (gan gynnwys pa safonau sy’n berthnasol) ar wefan Comisiynydd y Gymraeg http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Pages/Hafan. Am fanylion ar ein cydymffurfiad ac ein Hadroddiad Safonau Iaith Cymraeg 2020-2021 ac ein Hysbyseb Cydymffurfiad a Heriau.

Pwrpas y Cynllun Cyhoeddi yw darparu canllaw cyflawn am y wybodaeth a gyhoeddir yn rheolaidd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol yng Nghymru (y Bwrdd), sut rydym yn cyhoeddi'r wybodaeth hon ac a oes unrhyw ffi yn daladwy am fynediad. Mae'r Cynllun Cyhoeddi yn ddisgrifiad o'r wybodaeth am Fwrdd CICau sydd ar gael i'r cyhoedd. Byddwn yn adolygu'r Cynllun Cyhoeddi yn rheolaidd ac yn monitro sut mae'n gweithredu.

Y gwahaniaeth rydyn ni am ei wneud

Mae ein Fframwaith Strategol yn traethu sut fyddwn ni’n addasu a datblygu ein ffyrdd o weithio, er mwyn cadw i fyny gyda’r newidiadau yn ein GIG, eich cymunedau a’r ffordd mae pobl yn dewis cyfathrebu. Rydym yn traethu ein huchelgeisiau i weithio ar y cyd ac yn wahanol, i sicrhau bod ein gweithgareddau’n cyrraedd mwy o bobl ac yn cael mwy o effaith; gan roi llais gwirioneddol i’n cymunedau, o ran eu gwasanaethau GIG a’r polisi sy’n eu fframio nhw.

Mae Cynllun Gweithredol 2020-2021 yn amlinellu’r camau fydd y Bwrdd yn eu cymryd dros y flwyddyn i ddod, i gefnogi blwyddyn olaf ein fframwaith strategol 3 blynedd (2017-2020).

Bydd y camau fyddwn ni’n eu cymryd eleni’n ein helpu ni a’r CICau i chwarae rôl bwysig, wrth i’r GIG barhau i ymateb i sialensiau digynsail.

Wrth osod ein blaenoriaethau, rydym wedi ystyried ein rôl a’n cyfranogiad mewn datblygiadau a chynlluniau allweddol ar gyfer y GIG a CICau yng Nghymru:

  • Cymru Iachach: cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

  • Cynlluniau Llywodraeth Cymru i ddeddfu i greu corff llais y bobl newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (gan ddisodli’r CICau yng Nghymru)

Rydym wedi amlinellu sut fyddwn yn gweithio gyda, ac yn cefnogi CICau, i sicrhau bod ein gweithgareddau’n cyrraedd mwy o bobl ac yn cael mwy o effaith; gan roi llais gwirioneddol i’n cymunedau am eu gwasanaethau GIG a’r polisi sy’n eu fframio.  Byddwn yn sicrhau bod ein hymddygiad a’n holl weithredoedd yn cefnogi hyn.

Yn ogystal â chanolbwyntio ar yr hyn a wnawn, fe fyddwn yn parhau i ystyried a allwn, a sut allwn ni wneud pethau’n wahanol, er mwyn ei wneud yn well.  Byddwn yn gwirio pa mor dda mae CICau yn gwneud wrth gwrdd â’n safonau cenedlaethol, a’n ffyrdd cytunedig o weithio.  Byddwn yn cynorthwyo CICau i rannu a dysgu oddi wrth ein gilydd ac oddi wrth eraill.  

Mae CICau yn gweithio’n galed i ymateb i gynigion eang i ddatblygu a newid y ffordd mae gwasanaethau GIG yn cael eu darparu, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.  Byddwn yn adolygu a chefnogi datblygiadau pellach i’r ffordd mae CICau yn trefnu eu hunain, ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch cynigion sy’n effeithio ar bobl yn eu cymunedau ac ar draws ffiniau GIG.   


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: