Neidio i'r prif gynnwy

Llyfrgell Adroddiadau

Rydym yn cynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn annibynnol a heb ragfarn yn y ffordd y mae gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynllunio a'u darparu ar draws siroedd Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.
Mae ein haelodau gwirfoddol sy'n byw yn y cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu yn cael eu cefnogi gan dîm bach o staff sy'n gweithio gyda'i gilydd i gynnal ymweliadau rheolaidd â'r gwasanaethau iechyd gan siarad â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'r bobl sy'n darparu'r gofal i ddylanwadu ar y newidiadau a all wneud gwahaniaeth mawr
 

Ein Hadroddiadau Lleol Diweddar: 

Ar ôl cynnal arolwg mamolaeth yn 2021, clywsom fod rhai mamau'n teimlo nad oedd cymorth bwydo ar y fron yn ddelfrydol yn yr ysbyty. Cyfarfuom â 2 fam newydd a oedd am ddweud wrthym am eu profiad fel rhan o drafodaeth anffurfiol am gymorth bwydo ar y fron.

Adroddiad Llawn

Er mwyn sicrhau bod gennym ddarlun cytbwys o wasanaethau mamolaeth lleol, rydym wedi bod yn monitro gwasanaethau mamolaeth dros y blynyddoedd diwethaf, i ddeall sut brofiadau mae pobl yn eu cael. Gwyddwn y bu pryderon sylweddol am wasanaethau mamolaeth mewn rhannau eraill o Gymru a’r DU ar wahanol adegau. Rydym eisiau sicrhau ein bod ni’n clywed gan famau yn ardal Hywel Dda, i weld sut beth yw ein gwasanaethau mamolaeth.

Darllenwch yr adroddiad llawn: Cael babi yn ardal Hywel Dda, yr hyn a ddywedoch chi wrthym

Rydym am rannu rhai o’r straeon y mae pobl wedi’u dweud wrthym am eu profiadau diweddar o gael gafael ar gymorth iechyd meddwl. Mae hyn wedi bod ar adeg pan oedd yn rhaid darparu gwasanaethau’n wahanol. Teimlwyd weithiau bod y gwahanol ffyrdd hyn o weithio yn gynorthwyol, ond roedd rhai o’r farn nad oedd y ffyrdd newydd o gael cymorth yr hyn yr oeddent yn ei ddisgwyl neu ei angen.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Yn ystod y pandemig rydym wedi clywed gan bobl am y pryderon a oedd ganddynt am eu gofal deintyddol. Fel llawer o wasanaethau, roedd yn rhaid i bractisau deintyddol feddwl am ddiogelwch eu staff a'u cleifion. Roedd hyn yn golygu na allai pobl fynd at eu deintydd mwyach i gael apwyntiadau arferol ac er bod gofal brys ar gael, nid dyna oedd ei angen ar bobl bob amser. Yn lle hynny, aeth pobl heb archwiliadau na gweithdrefnau deintyddol sylfaenol fel llenwadau, neu atgyweirio dannedd gosod am fisoedd lawer. Canfu pobl eraill a oedd am gofrestru gyda deintydd nad oeddent yn gallu gwneud hynny.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Mae’r bobl yn ardal Hywel Dda yn amrywiol, p’un ai eu bod yn byw mewn trefi, pentrefi a lleoliadau gwledig, ar yr arfordir neu ar y mewndir. Mae gan ein trigolion gartrefi a theuluoedd o wahanol fathau. Nid oes unrhyw un yn nodweddiadol. Mae rhai pobl yn byw ar eu pennau eu hunain, mae eraill yn byw mewn teuluoedd estynedig mawr. Mae rhai pobl yn berchen ar eu cartrefi mawr eu hunain mewn darn o dir, ac eraill yn rhentu fflatiau bach o bosib. Mae rhai pobl yn gyrru, rhai’n gweithio’n rhan amser, ac mae rhai wedi ymddeol

Darllenwch yr adroddiad llawn

Gwnaeth Practis Preseli wynebu rhai newidiadau yn hydref 2019 pan gaeodd Meddygfa MT arall yn Aberteifi gerllaw yn dilyn ymddeoliad staff. Roedd hyn yn golygu bod yn rhaid cofrestru cleifion meddygfa Aberteifi yn rhywle arall erbyn hyn. I Bractis Preseli, roedd hyn yn golygu bod angen i 200 o gleifion o'r feddygfa gaeedig ymuno â Chrymych. O'i gymharu â meddygfeydd eraill yn yr ardal, nid oedd hyn yn nifer fawr o gleifion newydd, ond roedd y CIC eisiau deall yr effaith a gafodd hyn ar y feddygfa ac ar brofiadau cleifion. Yn anochel, roedd yn rhaid i'r cleifion a oedd newydd gofrestru ddod i arfer â chael gofal meddygol mewn lle gwahanol a chyda staff gwahanol. Fodd bynnag, efallai bod y cleifion sydd eisoes yng Nghrymych hefyd wedi profi rhai newidiadau oherwydd y niferoedd ychwanegol sy'n mynd i'r feddygfa.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o ymweliad ag Ash Grove ar 7 Awst 2019 ac arolwg cleifion a ddefnyddiwyd gennym ar yr un pryd. Ym mis Medi 2018, daeth yn “arfer rheoledig”, sy’n golygu bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi camu i’r adwy i gymryd drosodd ei reolaeth a’i redeg o ddydd i ddydd. Mae hyn yn digwydd pan fydd canolfan feddygol yn trosglwyddo ei gontract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMC), ac mae'r Bwrdd Iechyd yn teimlo na ddylai'r ganolfan feddygol gau. Yn arwain at y pwynt hwn, roedd y gymuned leol yn ddealladwy yn bryderus iawn o ystyried y risg o gau a'r dyfodol ansicr. Un o'r prif broblemau y mae'r ganolfan feddygol wedi'u hwynebu yw diffyg meddygon a defnyddio nifer uchel o feddygon locwm (dros dro) sy'n ymdrin â chlinigau. Mae'n bwysig nodi na wnaethom ymweld oherwydd ein bod wedi clywed unrhyw bryderon penodol am yr arfer neu ansawdd y gofal y mae'n ei gynnig.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o ymweliad â Llawfeddygaeth Cei Newydd ar Dachwedd 6ed 2019 ac arolwg cleifion a ddefnyddiwyd gennym ar yr un pryd. Mae'n bwysig nodi na wnaethon ni ymweld oherwydd ein bod ni'n meddwl bod pethau'n mynd o chwith. Yn lle, roeddem yn awyddus i ddeall yr hyn oedd gan gleifion i'w ddweud o ystyried bod nifer o feddygfeydd yn ne Ceredigion wedi bod dan bwysau yn dilyn cau meddygfeydd yn yr ardal gyfagos. Mae hyn wedi golygu bod rhai meddygfeydd fel New Quay wedi gorfod cyflogi mwy o gleifion. Hefyd, nododd rheolwr y practis ei fod hefyd wedi gweld niferoedd cynyddol o gleifion eisiau ymuno o bractis lleol arall. Mae maint y rhestr yn y Cei Newydd bellach oddeutu 5,300.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Ysbyty Cyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin yw’r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth aciwt mwyaf yn Ne Orllewin Cymru. Mae’n darparu gofal am gleifion preswyl, cyfleusterau cleifion allanol ac amrywiaeth eang o wasanaethau, i drigolion yn ardal Hywel Dda yn bennaf. Mae yno hefyd adran Damweiniau ac Achosion Brys 24 awr. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau ein hymweliad dirybudd â Ward Derwen yn ysbyty Glangwili.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Wynebodd Meddygfa Neyland rai newidiadau yn Hydref 2018, pan gyflwynodd meddygfa arall gerllaw rai newidiadau i’r ffordd roedd yn gweithredu. Yn flaenorol, roedd Grŵp Meddygol Argyle yn gyfrifol am Feddygfa Neyland, ac yn ei defnyddio fel un o’i feddygfeydd cangen. Roedd hyn yn golygu bod yr holl gleifion a oedd yn defnyddio Meddygfa Neyland wedi’u cofrestru fel cleifion Grŵp Meddygol Argyle.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Mae’r adroddiad hwn yn traethu ein canfyddiadau wedi i ni ymweld â lleoliadau mamolaeth ysbytai ym mis Mai 2019. Yn ogystal ag ymweld ag Ysbytai Bronglais, Glangwili a Llwynhelyg, defnyddion ni arolwg hefyd, fel bo pobl yn gallu rhoi eu barn i ni, hyd yn oed os na welsom ni nhw yn yr ysbyty. Bu ein harolwg yn rhedeg nes diwedd mis Gorffennaf 2019. Rydym wedi cyfuno canlyniadau ein hymweliadau a’r wybodaeth a gawsom o’r arolwg yn yr adroddiad hwn.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Ymwelon ni â Meddygfa Llynyfran ar 31 Gorffennaf 2019, i sgwrsio â chleifion am eu profiadau yno. Defnyddion ni arolwg cleifion hefyd, y gallai pobl ei gwblhau yn eu hamser eu hunain, i roi i ni eu barn. Roedd yr arolwg hwn ar gael yn y Feddygfa i gleifion fynd ag ef adref gyda nhw, ac roedd arolwg cysylltiedig ar gael ar-lein ar ein gwefan.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Fe ymwelon ni â Chanolfan Iechyd Abergwaun ar 2 Hydref 2019 i siarad â chleifion am eu profiadau yno. Gwnaethom hefyd ddefnyddio arolwg cleifion y gallai pobl ei gwblhau yn eu hamser eu hunain, i roi gwybod i ni am eu barn. Roedd yr arolwg hwn ar gael yn y feddygfa i gleifion fynd ag ef ac ar ein gwefan.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Ymwelon ni â Meddygfa Emlyn ar 21 Awst 2019, i sgwrsio â chleifion am eu profiadau nhw yno. Defnyddion ni arolwg cleifion hefyd, y gallai pobl ei gwblhau yn eu hamser eu hunain, i roi i ni eu barn. Roedd yr arolwg hwn ar gael yn y Feddygfa i gleifion fynd ag ef adref gyda nhw, ac roedd arolwg cysylltiedig ar gael ar-lein ar ein gwefan.

Darllenwch yr adroddiad llawn

Mae Ysbyty Llanymddyfri wedi’i leoli yn nhref fechan Llanymddyfri, yng ngogledd ddwyrain Sir Gaerfyrddin. Mae’n ysbyty hŷn ac, yn hanesyddol rhwng canol a diwedd y 19eg ganrif, roedd yn rhan o’r hen wyrcws a’r clafdy. Byddai wedi cael ei alw’n ‘ysbyty bwthyn’ yn y gorffennol, er y cyfeirir ato’n fwy cywir bellach fel ysbyty cymunedol. Caiff ei redeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (“y Bwrdd Iechyd”). Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau ein hymweliad dirybudd i’r ysbyty, a gynhaliwyd ym mis Awst 2019.

Darllenwch yr adroddiad llawn


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: