Neidio i'r prif gynnwy

Stryd Coronafeirws

Ein stryd nodweddiadol CORONAFEIRWS:
Yr hyn yr ydym wedi'i wneud hyd yn hyn yn y pandemig Coronafeirws. Darllenwch ein Hadroddiad Llawn

Pan groesawon ni’r Flwyddyn Newydd ar y 1af o Ionawr 2020, ni allem fod wedi rhagweld y byddai’r byd wedi newid cymaint mewn ychydig fisoedd.  Mae’r pandemig Coronafeirws wedi golygu bod pob un ohonom wedi ein heffeithio. Mae’r mwyafrif ohonom wedi gorfod addasu ein bywydau beunyddiol mewn cymaint o ffyrdd ac, i rai ohonom, bu newidiadau mwy difrifol nag eraill. 

Yn ystod y cyfnod hwn, gwyddwn fod gofal iechyd pobl wedi newid.  Rydym wedi clywed cymaint o storiâu am y sialensiau y mae pobl wedi’u hwynebu.  Ond nid dim ond gwrando ar y storiâu hyn y gwnaethom, ac nid dim ond eu cofnodi nhw y gwnaethom, rydym wedi bod yn eu defnyddio nhw. Rydym wedi bod yn ceisio sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, cynllunwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol ac eraill, yn deall beth mae hyn yn ei olygu i bobl gyffredin yn ein trefi a’n pentrefi ledled Cymru, fel eu bod nhw wedyn yn gallu gwneud rhywbeth i’w wella.

Nid yw’r pandemig Coronafeirws wedi dod i ben.  Gwyddwn y bydd tymor y gaeaf yn heriol am sawl rheswm.  Mae’r cyfnod clo, dros fisoedd y gwanwyn a’r haf, eisoes wedi bod yn anodd.  Mae pobl yn poeni am gyfnod clo arall, neu gyfyngiadau ar eu bywydau beunyddiol.  Yn ystod y don gyntaf, gwyddwn na wnaethon ni, yn ardal Hywel Dda, brofi’r nifer helaeth o achosion a amlygodd mewn mannau eraill.  Ni all unrhyw un ragweld beth fydd yn digwydd nesaf, ac mae’r math hwnnw o ansicrwydd yn gwneud i ni gyd deimlo’n ofnus iawn. 

Rydym am barhau i glywed eich profiadau ac rydym am barhau i geisio gwella pethau.  Er mwyn deall sut y gallwn eich helpu orau, rydym am sôn rhywfaint am yr hyn yr ydym wedi’i wneud dros y misoedd diwethaf.  Y ffordd rwyddaf o wneud hyn yw edrych ar stryd ddychmygol o bobl, a allai fod yn unrhyw le yn ardal Hywel Dda, i weld beth mae ein gwaith wedi’i olygu i’r trigolion.  Ni allwn gynnwys stori neu brofiad pawb, ond rydym am ddweud wrthych ein stori am ein pandemig cyntaf fel sefydliad.  

Croeso i’n Stryd Coronafeirws >> 


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: