Neidio i'r prif gynnwy

Cael Help

Beth i'w ddisgwyl os penderfynwch weithio gyda gwasanaeth eiriolaeth CIC i godi pryder am ofal a / neu driniaeth y GIG.

Mae gennym eiriolwyr cwynion sy'n gallu defnyddio pecynnau cymorth cyfathrebu a chael gafael ar ddehonglwyr. Gallwn ddarparu gwybodaeth mewn ffordd sy'n addas i chi. Gallwn ddarparu gwybodaeth mewn gwahanol ieithoedd, print bras, hawdd ei ddarllen a fformat sain.

Rhowch wybod i ni beth sydd ei angen arnoch a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Eich hawl i eiriolaeth cwynion

Yn ôl y gyfraith, mae gan bobl sy'n dymuno cwyno am y gofal a / neu'r driniaeth a gânt gan y GIG hawl i wasanaethau eirioli annibynnol, cyfrinachol i'w helpu i wneud eu cwyn.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech anfon eich cwyn eich hun yn uniongyrchol at sefydliad perthnasol y GIG. Gellir cyrchu dolenni i'r tudalennau gwe perthnasol fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Cymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os yw'ch cwyn yn ymwneud â bwrdd iechyd heblaw Hywel Dda neu feddyg teulu, deintydd GIG, fferyllydd neu optegydd gallwn roi'r manylion cyswllt i chi ar gyfer y sefydliad hwnnw.

Darllenwch fwy ar Sut y gallwn Helpu

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: