Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyno Pryder ynghylch y GIG

Gall ein gwasanaeth eirioli cwynion eich helpu chi ar unrhyw gam ym mhroses pryderon GIG Cymru.
 
Y camau allweddol yw:
Codi eich pryder gyda'r darparwr gwasanaeth
Os na allwch ddatrys eich pryder yn anffurfiol, neu y byddai'n well gennych godi'ch pryder yn ffurfiol gall ein gwasanaeth eirioli cwynion eich helpu chi. Fel arfer mae angen i chi godi eich pryder cyn pen 12 mis ar ôl y digwyddiadau rydych chi am gwyno amdanynt. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd corff y GIG yn ystyried eich pryder y tu allan i'r amserlenni hyn.
 
Gwneud cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Os ydych chi'n anfodlon â'r ymateb terfynol a ddarparwyd gan y GIG gallwch fynd â'ch cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC).
 

Gall yr Ombwdsmon ystyried cwynion a wnaed iddo cyn pen blwyddyn ar ôl y materion y cwynwyd amdanynt (neu cyn pen blwyddyn ar ôl i'r achwynydd ddod yn ymwybodol o'r mater).

Os yw'ch cwyn yn ymwneud â rhywbeth a ddigwyddodd fwy na blwyddyn yn ôl, ond gwnaethoch gwyno i'r Bwrdd Iechyd (neu'r Ymddiriedolaeth) cyn pen blwyddyn, dylech gwyno i'r Ombwdsmon cyn pen deuddeg wythnos ar ôl ymateb y Bwrdd Iechyd (neu'r Ymddiriedolaeth).

Pa fath o gefnogaeth y gallwn ei gynnig?
Yn dibynnu ar eich anghenion, gallwn eich cefnogi gydag unrhyw un neu bob un o'r canlynol:
 
 • Dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i'ch pryder.

Efallai y byddwch chi'n teimlo bod angen ychydig o help arnoch chi i ddod o hyd i wybodaeth, er enghraifft gofyn am gopi o unrhyw gofnodion meddygol perthnasol.

 • Meddwl drwodd eich pryderon, y broses bryderon a'r hyn y gallech chi ei gyflawni'n realistig.

Weithiau mae pryderon yn ymwneud â phethau sy'n peri trallod mawr a gall y broses o godi pryder ymddangos yn frawychus iawn. Weithiau mae pobl yn ei chael hi'n help i drafod eu pryderon a sut mae'r broses yn gweithio gyda rhywun sy'n wybodus, yn empathetig ac yn annibynnol.

 • Ysgrifennu llythyrau.

Mae pryder yn fwy tebygol o gael ei ddatrys yn gyflym ac yn llwyddiannus os caiff ei fynegi'n glir. Gallwn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych chi am ei ddweud a'ch helpu chi i ddrafftio llythyrau.

 • Mynychu cyfarfodydd pryderon y GIG.

Weithiau mae'n angenrheidiol cwrdd â staff y GIG fel rhan o'r broses bryderon. Gall hyn deimlo'n frawychus ac weithiau'n ofidus. Gallwn eich cefnogi i baratoi ar gyfer staff y GIG a mynychu cyfarfodydd fel y gallwch wneud y mwyaf o'r cyfle i drafod eich pryderon.

Byddwn yn darparu'r math a'r lefel o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, yn seiliedig ar ein trafodaethau gyda chi. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n teimlo, oherwydd anabledd, afiechyd, rhwystrau cyfathrebu neu iaith, galar neu resymau eraill, bod angen mwy o gefnogaeth arnoch gan eiriolwr cwynion trwy gydol y broses. Fel arall, ar ôl i chi drafod eich pryderon gydag eiriolwr efallai y byddwch chi'n teimlo'n hapus i barhau heb gefnogaeth.

Rydym yn gweithio gydag unrhyw un sy'n byw yng Nghymru ac sydd dros 18 oed, ni waeth beth yw eu hanghenion, gan gynnwys ond nid yn unig, bobl sydd â:

 • Materion iechyd meddwl
 • Anawsterau dysgu
 • Anableddau synhwyraidd
 • Ychydig neu ddim saesneg a chefndiroedd diwylliannol gwahanol
 • Dioddef profedigaeth.

Neu unrhyw un arall sydd angen help gyda'u pryder GIG.

Mae gan ein staff eiriolaeth cwynion fynediad at:
 
 • Systemau rheoli achosion ac adrodd diogel
 • Templedi llythyrau
 • Cyfleusterau dehongli
 • Pecynnau cyfathrebu ac adnoddau eraill.

Sut mae'r broses yn gweithio

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni gyntaf, bydd un o'n staff yn siarad â chi am eich pryder, pa fath o help rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch chi ac os oes gennych chi unrhyw anghenion penodol fel deunyddiau print bras neu fynediad at rywun sy'n gallu llofnodi.

Os gallwn eich helpu, byddwn yn egluro pa gymorth y gall ein gwasanaeth ei ddarparu. Os na allwn eich helpu byddwn yn ceisio eich cyfeirio at rywun sy'n gallu.

Os penderfynwch yr hoffech gael cefnogaeth ein gwasanaeth eiriolaeth gofynnir ichi lenwi ffurflen awdurdodi. Ar ôl derbyn eich awdurdodiad wedi'i lofnodi, bydd un o'n heiriolwyr yn cysylltu â chi a fydd yn trafod eich pryderon yn fanylach ac yn cytuno ar ffordd ymlaen.

Sut i gael help

Cliciwch am ffurflen ‘Cais am Gymorth ar-lein neu ffurflen i lawrlwytho ac argraffu a’i dychwelyd atom yn:
CIC Hywel Dda,
Ystafell 5,
Llawr 1af,
Tŷ Myrddin,
Caerfyrddin,
SA31 1LP.

NEU CYSYLLTWCH Â'R GWASANAETH EIRIOLAETH AR 01646 697610 NEU E-bostio Complaints.Advocacy2@waleschc.org.uk

Pauline Marr a Sarah Knight (Eiriolwyr Cleifion / Cwynion)
Victoria McNeil (Swyddog Cymorth Eiriolaeth)


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: