Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon Byw

Ar hyn o bryd mae gennym 2 arolwg byw:

Arolwg Mynediad i Feddygon Teulu

Mae eich barn yn bwysig. Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn gorff gwarchod cleifion ac rydym am wybod am eich profiad o wasanaethau mamolaeth leol y GIG.

Mae'r wybodaeth a roddwch yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn cael eich adnabod. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i adrodd ar yr hyn a glywn. Byddwn yn rhannu'r adroddiad ar ein gwefan neu gallwch gysylltu â ni i ofyn am anfon copi atoch.

Os ydych wedi ceisio cyrchu gwasanaethau meddygon teulu yn ystod y pandemig rydym am glywed am ba mor hawdd oedd hi i chi gael apwyntiad a sut oedd eich apwyntiad.

Mae rhai pobl wedi dweud wrthym am gael gwahanol fathau o drefniadau apwyntiad fel apwyntiadau fideo ac apwyntiadau ffôn. Rydym wedi clywed bod hyn wedi gwneud bywyd yn haws i rai pobl ond yn fwy o her i eraill.

Wrth i'r GIG adfer o'r pandemig coronafirws y mae angen i ni geisio gweld pa newidiadau cadarnhaol y mae'n rhaid eu cadw oherwydd eu bod yn gwneud pethau'n haws. Mae angen i ni glywed hefyd am y newidiadau nad oeddent cystal ac angen mwy o drafodaethau.

Efallai eich bod wedi cyrchu mwy nag un apwyntiad yn ystod y pandemig a gallwch lenwi'r ffurflen hon gymaint o weithiau ag y dymunwch.

A yw'r GIG yn gwella ar ôl COVID a beth mae wedi'i olygu i chi?

Dros y flwyddyn ddiwethaf a mwy, rydym wedi gweld ein bywydau, ein cymunedau a'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau beunyddiol yn newid mewn ffordd na welsom erioed o'r blaen.

Rydym wedi bod mewn argyfwng iechyd cyhoeddus byd-eang am beth amser. Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd mae hi wedi bod i bawb - ac yn arbennig i bobl sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus.

Os ydych chi'n derbyn gofal y GIG ar hyn o bryd neu wedi bod yn aros amser hir oherwydd rydych chi angen neu'n defnyddio gwasanaethau'r GIG yn rheolaidd efallai eich bod chi'n teimlo'n bryderus iawn. 

Fel eich corff gwarchod cleifion GIG, mae CICau dros Gymru am barhau i chwarae ein rhan wrth adlewyrchu barn pobl a chynrychioli eich diddordebau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon ac wrth i'r GIG geisio adfer o'r pandemig.

Defnyddiwch yr arolwg hwn i ddweud wrthym am:
  • Eich profiad o ofal a / neu driniaeth - gall fod yn dda neu'n ddrwg
  • Sut mae'r argyfwng hwn wedi effeithio ar eich gofal a / neu driniaeth, a sut rydych chi'n teimlo am hyn.
  • Unrhyw awgrymiadau sydd gennych ar sut y gallai'r GIG yng Nghymru wneud pethau'n wahanol yn ystod yr argyfwng hwn
Bydd eich adborth yn helpu gwneud gwahaniaeth. 

Byddwn yn rhannu gyda'r GIG yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn ei ddweud wrthym. Mae hyn er mwyn iddynt allu gweld beth mae pobl yn meddwl sy'n gweithio'n dda a gweithredu i wella gofal lle mae angen hyn - cyn gynted ag y mae'n bosibl gwneud hynny. 


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: