Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Mamolaeth

GWASANAETHAU MAMOLAETH YSBYTAI

Eich cyfle i rannu EICH profiadau

Yn ystod yr haf gofynnwyd i rieni rannu eu profiadau o wasanaethau mamolaeth.  Dywedodd llawer o bobl wrthym am eu profiadau, yn dda ac yn ddrwg. Mae'r materion negyddol wedi bod yn destun pryder i ni a daethom â'r rhain i sylw'r Bwrdd Iechyd.

Er mwyn i ni allu cael gwell dealltwriaeth o brofiadau pobl, rydym am gynnal grŵp trafod ar-lein misol gan ddefnyddio Microsoft Teams fel y gallwn glywed mwy. Bydd y rhain ar gyfer grwpiau bach a byddant yn para 60-90 munud. 

Ddiddordeb? Dysgwch fwy drwy:

Trwy dilyn ni ar

Facebook @hywelddachc
Twitter    @HywelDdaCHC
gwefan    https://hywelddacic.gig.cymru/

Dyma'r mannau lle byddwn yn hysbysebu ein grwpiau ffocws rhithwir 

Grwpiau cymunedol fel Plant Dewi, Early Start, Mother and Toddler, Cylch Meithrin wedi cytuno i'n helpu i rannu'r wybodaeth hon gyda'u grwpiau fel y gallwch weld poster neu daflen yno hefyd.

Mae manylion ein hysbysiad preifatrwydd ar gael fan yma

Sut i ymuno â'r grwpiau rhithwir

 • Llenwch y gwahoddiad i gofrestru am le drwy ddefnyddio'r ddolen yma 
 • Neu gallwch wneud hynny drwy e-bost neu dros y ffôn fel y gallwn eich helpu gyda hyn
 • Gallwch gofrestru ar gyfer mwy nag un grŵp
 • Mae cofrestru ar sail 'y cyntaf i'r felin' ac rydym am gadw pob grŵp yn weddol fach
 • Cynhelir sesiynau ychwanegol os bydd angen.
 • Wrth archebu, dywedwch os hoffech ymuno â'r trafodaethau yn Gymraeg neu'n Saesneg.
 • Dywedwch wrthym a oes unrhyw beth arall y mae angen i ni ei wneud i'ch helpu i ymuno â'r trafodaethau

Camau nesaf

 • Byddwn yn gwahodd nifer fach o bobl, tua deg i gyd, i ymuno â ni ym mhob cyfarfod
  ar-lein
 • Bydd ychydig o bobl o'r CIC, bydd rhai yn staff bydd eraill yn wirfoddolwyr
 • Ar ddechrau pob cyfarfod byddwn yn esbonio sut mae'r cyfan  yn gweithio ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych
 • Bydd y grŵp  yn anffurfiol, rydym yma i wrando ar eich profiadau ond ein nod yw sicrhau bod pawb yn gyfforddus ac yn gallu cymryd rhan
 • Mae unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhannu gyda ni yn gyfrinachol a bydd yn ddienw

Bydd y grwpiau'n ymdrin â phwnc gwahanol bob mis:

 • Eich profiad o gymorth bwydo ar y fron yn yr ysbyty - 28 Hydref 2021 am 10:30
 • Eich profiad o enedigaeth Cesaraidd - 18 Tachwedd 2021 am 13:00
 • Eich profiad o enedigaeth a ysgogwyd (induced) - 16 Rhagfyr 2021 am 19:00
 • Eich profiad o ofal ôl-enedigol (post natal) yn yr ysbyty - 20 Ionawr 2022 am 10:30

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: