Neidio i'r prif gynnwy

Ymuno â'r Tîm

Wyt ti eisiau gwneud gwahaniaeth, dysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd?

Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yw llais annibynnol pobl yng Nghymru sy’n defnyddio gwasanaethau GIG. Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr lleol sy'n adlewyrchu'r safbwyntiau ac yn cynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn eu cymunedau lleol. Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i annog eraill i ddweud eu dweud am wasanaethau GIG, a bod yn gyswllt pwysig rhwng y rheiny sy’n cynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG, y rheiny sy’n eu harchwilio a’u rheoleiddio, a’r rheiny sy’n eu defnyddio.

Fe fydd dod yn aelod CIC yn dy alluogi di i:
  • Dysgu sgiliau newydd
  • Ennill profiad
  • Gweithio fel rhan o dîm
  • Gwneud gwir wahaniaeth yn dy gymuned leol.
Fel aelod CIC fe fyddi di’n:
  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd
  • Siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barnau am, a’u profiadau o wasanaethau GIG.
  • Ymweld â gwasanaethau GIG lleol i glywed am brofiadau cleifion (a’r rheiny sy’n gofalu ac yn poeni amdanynt)
  • Edrych ar gynlluniau a chynigion GIG lleol a chenedlaethol, i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cymunedau lleol
  • Cwrdd yn rheolaidd gyda rheolwyr GIG, i sicrhau bod gwasanaethau’n diwallu anghenion pobl leol.

Fe fyddi di’n derbyn hyfforddiant llawn a chefnogaeth i dy alluogi di i gyflawni dy rôl ac fe fydd unrhyw ‘dreuliau parod’, megis costau teithio, yn cael eu had-dalu. 

Wyt ti eisiau gwybod mwy am ddod yn aelod CIC?  

Mae gwybodaeth mewn ffordd hawdd i ddarllen

Am fwy o wybodaeth, cyswllt: https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus 02920 825 454 


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: