Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i'r GIG

Beth rydyn ni'n ei wneud pan fydd byrddau iechyd yn dweud wrthym eu bod eisiau gwneud newidiadau
Gofynnwn i'r bwrdd iechyd ddangos i bobl:
 • pam ei fod yn credu bod angen i bethau newid
 • yr hyn y mae'n credu a fydd yn well i gleifion os bydd pethau'n newid
 • pwy fydd yn cael ei effeithio os bydd pethau'n newid
 • faint fydd yn ei gostio.
Rydym yn cytuno â'r bwrdd iechyd beth ddylent ei wneud i helpu i sicrhau bod pobl:
 • gwybod am eu syniadau ar gyfer newid
 • yn gallu rhannu eu barn a'u syniadau yn hawdd neu ofyn cwestiynau.
Beth rydyn ni'n ei wneud unwaith y bydd pobl wedi rhannu eu barn a'u syniadau

Edrychwn yn ofalus ar yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud. Yn aml, mae gan bobl farn a syniadau gwahanol am yr hyn sydd orau.

Rydym yn sicrhau bod y bwrdd iechyd:
 • wedi meddwl yn ofalus am yr hyn y mae pawb wedi'i ddweud
 • yn defnyddio'r hyn y mae pobl wedi'i ddweud i newid ei gynlluniau lle mae angen iddo wneud hynny
 • yn ateb y cwestiynau ac unrhyw bryderon y mae pobl wedi'u codi.

Ar ôl i ni wneud hyn, mae angen i ni benderfynu a ydym yn cytuno â'r newidiadau y mae'r bwrdd iechyd am eu gwneud.

Pan fyddwn yn penderfynu, rhaid inni feddwl am:
 • yr effeithiau da a drwg ar bob cymuned
 • sut y gall unrhyw grwpiau penodol o bobl gael eu heffeithio
 • sut y gall gwasanaethau gael eu heffeithio os bydd pethau'n newid neu os nad ydyn nhw'n gwneud hynny
 • a oes pethau y gall y bwrdd iechyd eu gwneud i gyfyngu ar unrhyw effeithiau gwael
 • faint mae pethau'n ei gostio. Os nad ydym yn credu bod gan y bwrdd iechyd:
 • rhoi digon o gyfle i bobl ddweud eu dweud
 • meddwl yn iawn am yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud
 • ateb pryderon pobl, neu
 • lluniwch y ffordd orau ymlaen

Byddwn yn dweud wrthyn nhw ac yn gofyn iddyn nhw ei gywiro. Os na fydd hyn yn gweithio, byddwn yn gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol benderfynu beth ddylai ddigwydd.


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: