Neidio i'r prif gynnwy

Prosiectau Cenedlaethol

Drwy gydweithio, mae'r Bwrdd a CICau yn tynnu sylw at faterion sy'n effeithio ar brofiadau pobl ledled Cymru, neu a fydd yn effeithio arnynt. Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth leol i lywio'r agenda genedlaethol a herio llunwyr polisi a'r rhai sy'n darparu ein gwasanaethau i wneud yn well.

Rydym yn gwneud mwy na chynnig ymatebion i faterion a godir gan eraill; rydym yn cyflwyno’r achos dros newid mewn perthynas â'r materion hynny sydd bwysicaf i gleifion a'r cyhoedd, gan ddisgrifio’r meysydd lle mae angen gwneud gwelliannau, a dwyn y GIG yng Nghymru i gyfrif am ei berfformiad.

Gan weithio drwy Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru, gweithiodd y saith CIC yng Nghymru ar bedwar prosiect cenedlaethol yn ystod 2019-2020.

Roeddem yn awyddus i glywed barn pobl ledled Cymru am y GIG yn y meysydd allweddol canlynol:

  • Gwasanaethau Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau
  • Gwasanaethau gofal llygaid yng Nghymru
  • Orthodonteg
  • Amser mynd adref?

Roedd y CICau hefyd yn cadw llygad barcud ar y cynnydd a oedd yn cael ei wneud mewn ymateb i'r prosiectau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol.


Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda, Ystafell 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1LP 
Ffôn: 01646 697610 E-bost: hyweldda@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg, ac na fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi
Ein cyfryngau cymdeithasol: